ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ...........,,,,,,,,,,,

Thursday, November 26, 2009

ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ .....,,,,,,,,

ಎವರಿ ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ ಓನ್ ಡೇ


ಎವರಿ ಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಂಡೆ


ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ


ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ನಾಳೆ ಬರುವ ಆ ಹುಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ತಾನಿರುವ ಸದ್ಯದ ದಿನವನ್ನು ಬರೀ ನಾಳೆಯ


ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ದೂರಾದೃಷ್ಟಕರ, ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ


ಇಂದಿನ ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಏನಂತಿರಿ?????